DETAILED NOTES ON ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

Detailed Notes on ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

Detailed Notes on ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

Blog Article

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย วี เบ็ทเทอร์ แคร์

คนที่ต้องการวางแผนการรักษาพยาบาลในระยะยาว คุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่าย

ของสะสม, ของเล่นยามว่าง, ศาสนาและความเชื่อ , คอร์สเสริมทักษะ

ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณกำลังออกจากบริการของธนาคารและเข้าสู่

มีวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาต่อปี และให้วงเงินสูง จึงค่อนข้างครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง 

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกแผนประกันที่คุ้มครองโรคร้าย ให้วงเงินคุ้มครองเพียงพอและคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตด้วย

(เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกันสุขภาพที่รับประกันโดยบริษัทประกันชีวิต ส่วนใหญ่จะต้องทำพ่วงกับประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักก่อน จึงสามารถทำประกันสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติมได้

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือบริษัทอาจคุ้มครองโดยเพิ่มเบี้ยประกัน

เลือกความคุ้มครองในเอเชีย หรือ ทั่วโลก ยกเว้นอเมริกา

เพราะค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสุขภาพต้องอาศัยต้นทุนทั้งเงินและเวลา อีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอด การซื้อประกันสุขภาพในขณะที่ยังมีสุขภาพดี จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงในการสูญเงินจำนวนมากไปกับค่ารักษาพยาบาลได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตกลงทำประกันสุขภาพก็ควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองของสัญญาให้ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ทำประกันนั่นเอง

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาไว้ในวงเงินเดียวกัน ทำให้การเบิกเคลมง่ายกว่าไม่ซับซ้อน

ตารางความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ คุ้มครองคุณจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

Report this page